ISO certifikáty

  1. Kvalitu chápeme nejenom jako úzce vymezenou oblast technických specifikací produktů, ale zahrnujeme do ní související činnosti. Trvalou součástí našeho chápání kvality je rovněž péče o vzdělání a pozitivní motivaci všech pracovníků společnosti.
  2. Cílem vedení společnosti a všech pracovníků je zajištění prosperity a neustálého zlepšování společnosti prostřednictvím poskytování bezpečných a ekologicky nezávadných produktů. Budeme neustále zlepšovat systém integrovaného managementu, environmentální profil a pracovní prostředí na základě důrazu na prevenci.
  3. Dlouhodobý soulad činností probíhajících ve společnosti se zájmy zákazníků, pracovníků a vlastníků chceme zajistit vysokou hospodárností všech procesů. Dosáhneme toho eliminací chyb a ztrát, realizací včasných preventivních opatření, systematickým sledováním a trvalým zlepšováním procesů.
  4. Budeme stanovovat cíle v oblasti kvality, cíle, cílové hodnoty a programy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto cíle budeme každoročně přezkoumávat a stanovovat další opatření na základě zjištěných výsledků.
  5. Všichni pracovníci mají v rámci své funkce vymezeny úkoly v oblasti zabezpečování kvality a jsou zainteresováni na trvalém zlepšování své práce a vedeni ke spoluodpovědnosti za prosperitu společnosti. Nadále zvyšujeme povědomí pracovníků o vlivech na životní prostředí a rizicích ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci spojených s jejich činnostmi.
  6. Zavazujeme se k dodržování a plnění všech relevantních právních požadavků, popř. jiných požadavků, kterým naše společnost podléhá a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a rizikům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  7. Informujeme veřejnost o svém přístupu k životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržovaných normách a ustanoveních a to pomocí firemních stránek na internetu (www.premise.cz).
  8. Vedení společnosti se zavazuje tyto aktivity zabezpečovat dostupnými nezbytnými zdroji. Veškeré procesy, které mohou mít vliv na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou jasně identifikovány a je systematicky eliminován jejich dopad a rizika.
  9. Všichni pracovníci se zavazují k dodržování provozních a bezpečnostních předpisů, pořádku na pracovišti a technologické kázni a v neposlední řadě k aktivnímu přístupu v rámci plnění pracovních úkolů.
  10. Tuto politiku systému integrovaného managementu budeme dále udržovat a sdělovat všem pracovníkům a všem osobám, které pracují pro společnost nebo jménem společnosti.

Datum vydání: 5.5.2008
Datum aktualizace: 12.2.2018

Schválil: David Šidlák